Highlight event

Biotopkadaster der Offenlandbiotope

Weiterbildung / 22.02.2024 - 22.02.2024

Anerkennung: LPP ; FCGE

 

  • Wéi as et zum Biotopkataster komm?
  • Wéi as den Biotopkataster erstallt ginn?
  • Op waat muss ech onbedengt bai den Biotopen oppassen?
  • Wéi soll ech laut dem Leitfaden d’Biotopen am beschten bewirtschaften?

 

 

Abkürzungen
T.D. Travailleur Désigné
FCGE Weiterbildung "Unternehmensführung"
LPP Landschaftspflegeprämie - Theorie
LPP - Praxis Landschaftspflegeprämie - Praxis
LPP - Spezifisch Stickstoff Landschaftspflegeprämie - Sensibilisierung Stickstoffkreislauf und Stickstoffüberschuss

Ort :

MBR - Colmar-Berg

Datum : 22.02.2024

Uhrzeit :

14:00 - 17:00

Sprache :

Luxemburgisch

Anmeldung

Event drucken

Event teilen